Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Ασφάλεια Πληροφοριών  

Oι εταιρίες καλωδίων Cablel® έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει στις εγκαταστάσεις τους μία Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001:2013. Στην ακολουθούμενη Πολιτική Ασφάλειας πληροφοριών περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις που οι εταιρίες έχουν αναλάβει προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους για την διασφάλιση των τριών βασικών αρχών της Ασφάλειας Πληροφοριών:

Εμπιστευτικότητα: Διασφάλιση της προσπελασιμότητας της πληροφορίας μόνον από όσους έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα. 

Ακεραιότητα: Διαφύλαξη της ακρίβειας και της πληρότητας της πληροφορίας και των μεθόδων επεξεργασίας αυτής.

Διαθεσιμότητα: Διασφάλιση της προσπελασιμότητας της πληροφορίας σε εξουσιοδοτημένους χρήστες όποτε απαιτείται.