Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Περιβαλλοντική πολιτική  
Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις εγκαταστάσεις του μία περιβαλλοντική πολιτική που συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015. Στην ακολουθούμενη περιβαλλοντική πολιτική όλων των εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται οι δεσμεύσεις που ο Όμιλος έχει αναλάβει προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, καλύπτοντας πλήρως θέματα όπως:
 
  • Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, σε όλα τα επίπεδα, σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας
  • Η συμμόρφωση με την εκάστοτε περιβαλλοντική νομοθεσία 
  • Η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων μέσω εκτεταμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης
  • Η άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα Ευρωπαϊκών και κρατικών φορέων (Ε.Ε. Κυβέρνηση, κλπ.), τοπικών αρχών, αλλά και διαφόρων περιβαλλοντικών οργανώσεων
  • Η συνεχής (όπου επιβάλλεται) και περιοδική παρακολούθηση όλων των πηγών παραγωγής ρύπων και η προσπάθεια ελαχιστοποίησής τους