sustainability_quality1
sustainability_quality2
  Πολιτική ποιότητας  
Ο Όμιλος της Cablel Ελληνικά Καλώδια έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σε όλες τις εγκαταστάσεις του μία Πολιτική για την ποιότητα η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Στην ακολουθούμενη πολιτική Ποιότητας, μεταξύ άλλων, καλύπτονται πλήρως θέματα όπως:
 
  • Η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών
  • Η συνεχής βελτίωση σε όλες τις βαθμίδες λειτουργίας του ομίλου
  • Η εκπαίδευση του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού
  • Η συνεχής έρευνα και ανάπτυξη
  • Η κάλυψη των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων