Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Η έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης των Εταιριών καλωδίων Cablel® αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υπεύθυνης λειτουργίας τους με γνώμονα τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο απολογισμός αυτός πραγματοποιείται με συνέπεια σε ετήσια βάση από το 2009 για τη μητρική εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., ενώ από το 2013 περιλαμβάνει και το σύνολο των δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιριών Fulgor Α.Ε. και Icme Ecab S.A.

Παρατηρήσεις και σχόλια για θέματα υπεύθυνης λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης που αφορούν τις Εταιρίες καλωδίων Cablel® μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση csr@cablel.vionet.gr

 
 
Απολογισμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια
 
     
2021 2020        
       
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009