Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Icme Ecab S.A. απαρτίζεται από εννέα μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και εκ των οποίων τα οκτώ είναι μη εκτελεστικά μέλη.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Κωνσταντίνος Λάιος
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος
  • Εμμανουήλ Νικολαίδης
Εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
  • Eusebiu Muthi
Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.
  • Dr. Rudolf Johann Wiedenmann
  • Αλέξιος Αλεξίου
  • Κωνσταντίνος Ανδρεόπουλος
  • Ιωάννης Θεωνάς
  • Μίχας Πέτρος
  • Ιωάννης Μπατσόλας