Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Fulgor Α.Ε. απαρτίζεται  από οκτώ μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και από τα οποία τα τέσσερα είναι μη εκτελεστικά μέλη.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
  • Aldo Dapelo
Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
  • Γεώργιος Πασσάς
Αναπληρωτές εντεταλμένοι σύμβουλοι, εκτελεστικά μέλη
  • Ιωάννης Μπατσόλας
  • Ιωάννης Θεωνάς
Άλλα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
  • Αλέξιος Αλεξίου
Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.
  • Dr. Rudolf Johann Wiedenmann
  • Ευάγγελος Πιπέρης
  • Νικόλαος Βροντίσης