Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Καλώδια Βιομηχανική Α.Ε. απαρτίζεται από δώδεκα μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και από τα οποία τα έξι είναι μη εκτελεστικά μέλη, ενώ τα δύο είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
  • Ιωάννης Μπατσόλας
 
Αντιπρόεδρος
  • Κωνσταντίνος Λάϊος
 
Άλλα μέλη Δ.Σ.
  • Ιωάννης Σταυρόπουλος
  • Αλέξιος Αλεξίου
  • Γεώργιος Πασσάς
  • Μιχαήλ Διακογιάννης
  • Εμμανουήλ Νικολαϊδης