Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Disclaimer  

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Καλώδια εμπεριέχει την εκ μέρους του χρήστη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.

Η Ελληνικά Καλώδια καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ενημέρωση των δεδομένων που διατίθενται στην ιστοσελίδα της. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη ή παραλείψεις, για τα οποία η Εταιρία ζητά συγγνώμη από τον αναγνώστη, ακόμα και στην περίπτωση που η Ελληνικά Καλώδια δεν είναι υπεύθυνη για αυτά. Η μελέτη της ιστοσελίδας δεν εμπεριέχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Ελληνικά Καλώδια ότι τα δεδομένα που δημοσιεύονται είναι σωστά, πλήρη και ενημερωμένα. Η Ελληνικά Καλώδια αποποιείται κάθε ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων δεδομένων ή την έλλειψη αυτών ή το γεγονός ότι αυτά μπορεί να καταστούν απαρχαιωμένα. Η Ελληνικά Καλώδια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε στιγμή. Η ιστοσελίδα της Ελληνικά Καλώδια δεν δύναται υπό οποιεσδήποτε προϋποθέσεις να θεωρηθεί ως προσφορά αγοράς ή εγγραφής για τις μετοχές της Ελληνικά Καλώδια ή για τις κινητές αξίες που αναφέρει.
Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Ελληνικά Καλώδια εφαρμόζει την ακόλουθη πολιτική:
 
Η Ελληνικά Καλώδια λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της.
 
Η Ελληνικά Καλώδια δε θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει για οποιαδήποτε εμπορική χρήση.