sustainability_overview2
sustainability_overview3
  Επισκόπηση  
Για τον Όμιλο Cablel Ελληνικά Καλώδια η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί συστατικό στοιχείο της πορείας του προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηματική ακεραιότητα επηρεάζει την ευημερία των εργαζομένων, των μετόχων και γενικότερα όλων των κοινωνικών εταίρων, ο Όμιλος και οι εταιρίες του αναπτύσσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική με βάση το όραμα, την αποστολή, τις αξίες και τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους κοινωνικούς τους συμμετόχους. 
 
Συγκεκριμένα, η στρατηγική του Ομίλου για την Εταιρική Υπευθυνότητα καλύπτει τους ακόλουθους πέντε άξονες:
 
  • Εταιρική Διακυβέρνηση και οικονομική ανάπτυξη
  • Αγορά (πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές)
  • Ανθρώπινο δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
  • Περιβάλλον
  • Τοπική κοινωνία
 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια επιδεικνύει υπευθυνότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, από την ανάπτυξη προϊόντων και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών προς όφελος όχι μόνο της εταιρίας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, έως την υιοθέτηση αυστηρών προτύπων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία,  υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και αναλαμβάνοντας ολοκληρωμένες δράσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος ακολουθεί τις οδηγίες διεθνών προτύπων, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, όσο και σε επίπεδο απολογισμού της δραστηριοποίησής του για την προώθηση της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε ετήσια βάση.