Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Οικονομική ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση  
Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια στοχεύει πάντα στην υγιή και υπεύθυνη οικονομική ανάπτυξη και υλοποιεί κατάλληλα επενδυτικά σχέδια για την επίτευξη των στόχων του. Η εταιρική διαφάνεια και η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί για τον Όμιλο Cablel Ελληνικά Καλώδια βασικό συστατικό της οικονομικής διάστασης της εταιρικής υπευθυνότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος υιοθετεί τις κατάλληλες αρχές και πρακτικές για την εταιρική διακυβέρνηση και την προάσπιση των συμφερόντων όλων των συμμετόχων του. Μέσω των αποφάσεων που λαμβάνει τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος επιδιώκει να προάγει την αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής, να διασφαλίζει τη διαφανή λειτουργία και να εναρμονίζει τη διοίκηση με τα συμφέροντα των συμμετόχων του.
 
Για τη μεγιστοποίηση της αξίας του Ομίλου  προς όφελος των συμμετόχων του, αλλά και την επαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή τους, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που έχει αναπτυχθεί περιλαμβάνει:
 
  • όργανα διοίκησης με σαφείς ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις,
  • κατάλληλη οργανωτική δομή και εταιρικές διαδικασίες, 
  • αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, και 
  • οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας τόσο με το εξωτερικό, όσο και με το εσωτερικό περιβάλλον του Ομίλου.