Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Συμμετοχή σε δίκτυα και οργανισμούς  
Ο Όμιλος Cablel Ελληνικά Καλώδια συμμετέχει ενεργά μέσω των εταιριών που τον αποτελούν σε ένα μεγάλο πλήθος από εθνικά και διεθνή δίκτυα, ερευνητικούς οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλους φορείς, καθότι είναι απολύτως προσανατολισμένος στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.
 
Επιδίωξη από τη συμμετοχή του Ομίλου  στους οργανισμούς αυτούς αποτελεί:
  • Η συνεργασία με εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, η επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων και των βέλτιστων πρακτικών
  • Η επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους φορείς που χαράζουν πολιτική για τα θέματα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
  • Η στενή παρακολούθηση των τάσεων, αλλά και η συμβολή στις νέες εξελίξεις του κλάδου.
  • Η προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της αριστείας προς όφελος της ανθρωπότητας.
  • Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της ασφάλειας, καθώς και η βελτίωση της ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών των καλωδίων
  • Η ανάπτυξη και η προώθηση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών σε διεθνές επίπεδο 
  • Η συμμετοχή σε διμερείς συμφωνίες και σε συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών από όλο τον κόσμο
  • Η προώθηση των σχέσεων ανάμεσα σε επιχειρηματικές κοινότητες προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση των επενδύσεων, η διακίνηση των αγαθών και των  υπηρεσιών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε μία παγκοσμιοποιημένη αγορά 
  • Η προώθηση των εννοιών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας και της Κοινωνικής συνοχής καθώς και η ανάπτυξη μηχανισμών επικοινωνίας, συνέργιας και συντονισμού ανάμεσα σε ομοειδείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις

Συμμετοχές:

 1. O Europacable ιδρύθηκε το 1991 και αντιπροσωπεύει το 85% των παραγωγών καλωδίων και συρμάτων στην Ευρώπη. Ο συγκεκριμένος φορέας επιδιώκει να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή τεχνικών πληροφοριών για τα καλώδια και τα σύρματα με ενεργή συμμετοχή σε διαδικασίες προτυποποίησης των προδιαγραφών.

 2. To Institute of Electrical and Electronics Engineers αποτελεί τη μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση στον κόσμο η οποία εξειδικεύεται στην προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και της αριστείας προς όφελος της ανθρωπότητας. Στόχος του IEEE και των μελών της είναι να εμπνεύσουν την παγκόσμια κοινότητα μέσω δημοσιεύσεων επιστημονικών άρθρων, μέσα από τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, τεχνολογικά πρότυπα και τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

3. Το Conseil International des Grands Réseaux Electriques (CIGRE) ιδρύθηκε το 1921. Το CIGRE προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εμπειρογνωμόνων από όλο τον κόσμο, την ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων, την επικοινωνία ερευνητικών αποτελεσμάτων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των μελών του Συμβουλίου. Επίσης, σκοπός του CIGRE είναι η επικοινωνία των ερευνητικών αποτελεσμάτων προς τους φορείς που χαράζουν πολιτική για τα θέματα των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) έχει στόχο να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της ελληνικής επιχείρησης, δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό. Επίσης, ο ΣΕΒ είναι μέλος της Ένωσης Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης (Business Europe), του κορυφαίου ανεξάρτητου οργανισμού που εκπροσωπεί τις Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις.

5. O ΕΛΟΤ είναι ο μοναδικός φορέας που είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση, έγκριση, έκδοση και διάθεση των Ελληνικών Προτύπων. Η εκπόνηση των Προτύπων γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας του ΕΛΟΤ στις οποίες εκπροσωπούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, επιδιώκοντας την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης μεταξύ τους.