Αναζήτηση
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013»
Ανάθεση Έργου Ύψους 93 εκατ. ευρώ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αναχρηματοδότηση δανεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.»
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Γ’ Τριμήνου 2013»
Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης»
Αλλαγή Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου»
Φορολογικό Πιστοποιητικό Χρήσης 2012»
Η CABLEL στηv έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2010»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ διακρίθηκε με την Πιστοποίηση EFQM «Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεί»
75η έκθεση IEEE στο Σικάγο»
Έκθεση στο QATAR»
Καλώδια Μέσης και Υψηλής Τάσης»
Εφαρμογές προϊόντων μας»
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Δελτία τύπου/Ανακοινώσεις
Προσθήκη στα αγαπημένα Εκτύπωση Αποστολή του email
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανήλθε σε 345 εκατ. Ευρώ το 2013, μειωμένος κατά 21% έναντι του 2012 (439 εκατ. Ευρώ), αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης σε βασικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επηρεάστηκαν σημαντικά από τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί πως οι πωλήσεις του Ομίλου εκτός Ευρώπης αυξήθηκαν κατά 48%, ενδεικτικό των ενεργειών για αύξηση πωλήσεων σε χώρες που εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. Ευρώ, εμφανίζοντας μείωση 90% έναντι του 2012, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε ζημιές 7 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 2,1 εκατ. Ευρώ το 2012. Τα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάστηκαν από την προαναφερθείσα μείωση του κύκλου εργασιών, από τη μείωση των περιθωρίων λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, καθώς και από την καθυστέρηση στην ανάθεση μεγάλων συμβάσεων. Επιπρόσθετα, η αποτίμηση του βασικού (μη αντισταθμιζόμενου) αποθέματος μετάλλου των παραγωγικών εταιριών του Ομίλου λόγω της πτώσης των τιμών του χαλκού στο χρηματιστήριο μετάλλων είχε ως συνέπεια ζημιές 6,6 εκατ. Ευρώ το 2013 έναντι ζημιών 2,2 εκατ. Ευρώ το 2012.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές 19,6 εκατ. Ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκατ. Ευρώ το 2012, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 21,1 εκατ. Ευρώ ή 0,7125 Ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του 2013 επιβαρύνθηκαν επιπρόσθετα από εφάπαξ ζημιά 2,2 εκατ. Ευρώ λόγω επανυπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογίας εξαιτίας της μεταβολής του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 20% σε 26%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 179 εκατ. ευρώ την 31/12/2013 έναντι 150 εκατ. ευρώ το 2012, αποτέλεσμα των υψηλών κεφαλαιουχικών δαπανών εντός του οικονομικού έτους. Οι επενδύσεις το 2013 ανήλθαν σε 52,5 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αφορούσε υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την παραγωγή υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης στη θυγατρική εταιρία FULGOR.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ παραμένει αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς είναι τώρα ένας από τους ελάχιστους κατασκευαστές καλωδίων παγκοσμίως που είναι σε θέση να παράγουν υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης. Εντός του 2014 η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ανακηρύχτηκε μειοδότης για ένα υποέργο του Διαγωνισμού Διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ αναμένονται θετικές εξελίξεις και για άλλα σημαντικά έργα. Παράλληλα συνεχίζονται αμείωτες οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενδυνάμωση των δικτύων πωλήσεων, επέκταση των πωλήσεων εκτός Ευρώπης, περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

 

Δημοσίευση την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Τα Στοιχεία & Πληροφορίες της περιόδου από 1.1.2013 – 31.12.2013 μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ίδιας περιόδου θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.cablel.com, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΧΑ www.helex.gr

 
Concept: Falcon    Web Design & Web Development www.eled.gr