Homepage1
Homepage2
Homepage3
Homepage4
Homepage6
  Απολογισμοί εταιρικής υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης  
Η έκδοση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριοποίησής του ως προς την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο απολογισμός αυτός πραγματοποιείται με συνέπεια σε ετήσια βάση από το 2009 για τη μητρική εταιρία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., ενώ για πρώτη χρονιά η έκδοση του έτους 2013 περιλαμβάνει και το σύνολο των δραστηριοτήτων της θυγατρικής Fulgor Α.Ε. αλλά και μία σύντομη παρουσίαση της έτερης θυγατρικής Icme Ecab S.A.. 
 
Παρατηρήσεις και σχόλια για θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας που αφορούν στην Εταιρία μας μπορούν να αποστέλλονται στη διεύθυνση csr@cablel.vionet.gr
 
 
Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου Cablel® Ελληνικά Καλώδια
 
     
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010